Coretan

SURAT TI INDUNG

BAWAKALEM. “Panggeuing keur hate anu tibra sare, tawis kasono ka Indung anu tos dipundut kunu Gaduhna”

Anakiiing, anak Ema…

Kiwari Ema geus nepi ka lembur anu sabenerna

Lembur nu beda jeung lembur urang baheula…

Anakiiing, anak incu Ema…

mun isuk-pageto hidep sono hayang papanggih jeung Ema, tuluy hidep baralik ka lembur jiga baheula

Omat, tong angkaribung barang bawa

Sabab Ema, geus lain Ema nu baheula…

Do’akeun wae Ema ku aranjeun

Ayeuna Ema ngan butuh do’a ti aranjeun…

Anakiiing, kamelang Ema…

Mun hidep nyaah ka Ema, teu kudu bingung mulang tarima

Tapi cukup bejaan Ema;

Yen hidep geus jadi jalma sholeh, geus jadi hamba Alloh ahli ibadah

Bari salawasna terus ngadu’a sangkan aya dina ridho Manteun-Na

Anakiiing…

Mun hidep nyaah ka Ema, cukup bejaan Ema;

Yen hidep nyaah ka Ema, hidep teh akur jeung dulur, runtut-raut sauyunan

Silih hargaan – Silih elingan – Silih tulung silih bantu

Gogonjakan jiga baheula

Anakiiing…

Pang bejakeun ka anak incu Ema;

Yen Ema nyaah ka hidep, nyaah ku lucuna, nyaah ku belana, nyaah ku sumanget na

Bejakeun ka kulawarga hidep;

Ema geus nepi ka nu dituju

Ema rek satia nungguan di dieu

Di hareupeun panto surga

Anakiiing, anak-incu Ema…

Ema hayang mere beja, nyambung beja anu baheula;

Nu manfaat di dieu, di alam baka, geuning lain harta, lain tahta, lain pangkat, lain jabatan

Tapi wungkul amal soleh waktu di dunya, nu dibungkus iman jeung taqwa!

Ayeuna ku Ema geus karasa, geus karasa !!!

Karasa endahna solat jeung puasa, karasa endahna zakat, karasa endahna mikanyaah fakir-miskin, karasa endahna akur jeung dulur, bari heman ka tatangga

Anakiiing, anak-incu Ema…

Ema nitip;

-Poma ulah takabur, tapi kudu loba syukur
-Ulah sasar tapi kudu loba istigfar
-Ulah salah tapi kudu loba ibadah

Anakiiing…

Hampura Ema…

Ema sono ka aranjeun kabeh…

Meungpeung aya keneh di alam dunya, poma ulah tinggaleun sholat, ngaji Qur’an, ulah poho ka fakir miskin

Nulung kanu butuh, Nalang kanu susah

Ulah poho, du’akeun Ema tiap ba’da sholat

Sakitu surat ti Ema

Hampura Ema

Farhan Salman di 09.43
Selasa, 03 April 2018

Facebook Comments

Terpopuler

To Top